چارت سازمانی مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی


وظایف مدیر حوزۀ رياست و روابط عمومی

-

 ايجاد ارتباط اداري بين رياست دانشگاه و واحدهاي متبوع اعم از شفاهي، كتبي و پيگيري آن‌ها؛

-

 نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و صدور نامه‌هاي متضمن نظرات و دستورات رئيس دانشگاه به واحدهاي مختلف؛

-

 نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها، دعوتنامه‌هاي صادره و آئین‌نامه‌ها؛

-

 نظارت بر اجراي دستورات رئيس دانشگاه، ابلاغ دستورات صادره رئيس دانشگاه به افراد، مؤسسات و واحدهاي تابعه؛

-

 پاسخگویی و رسيدگي به مشكلات ارباب رجوع واحدهاي مختلف دانشگاه؛

-

 نظارت بر تنظيم برنامه‌هاي کاري و ملاقات رئيس دانشگاه، دعوت افراد به منظور تشكيل جلسات و کميسيون‌ها و نشست‌ها؛

-

 نظارت بر تنظيم صورت‌جلسات حوزۀ رياست و ابلاغ آن‌ها به واحدهاي ذي‌ربط و پيگيري مصوبات جلسات مذکور؛

-

 نظارت بر انجام امور اداري و اجرائی هيئت‌ها و شوراي دانشگاه، کميسيون‌هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن‌ها به  واحدهاي  

 ذي‌ربط؛

-

 نظارت بر مكاتبات، تهيۀ دستور جلسه، تدوين و تنظيم مصوبات هيئت امنای دانشگاه؛

آماده‌سازی جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه؛

-

 نظارت بر تنظیم و انتشار اطلاعات و آمار و مصوبات جلسات هیئت امنا، هیئت رئیسه و شورای دانشگاه در قالب کتاب‌های  سیاسی

 دانشگاه و سایر کتابچه‌ها (اعضای هیئت علمی و رشته‌های موجود)؛

-

 نظارت و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان ریاست دانشگاه و مدیریت‌هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس فعالیت می‌کنند و هماهنگی بر

 فعالیت‌های آنها؛

-

 نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت رئیسه از طرف رئیس دانشگاه؛

-

 نظارت بر تهیه پیش‌نویس احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه و نظارت بر آغاز و اتمام مدت مدیریت‌های دانشگاه؛

-

 ارائۀ مشورت‌های لازم به رئیس دانشگاه در زمینه‌های مختلف.