صفحه اصلی
تمدید تاریخ دفاع  دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ورودی 1397
  • 455 مشاهدات

تمدید تاریخ دفاع  دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ورودی 1397

        دانشجویانی که تا کنون نسبت به درخواست مجوز دفاع

(تا 31/4/1400) اقدام ننموده اند تاریخ دفاع تا 10/6/1400 تمدید شد. این تمدید شامل دانشجویانی که مجوز دفاع برای تا 31/4/1400 گرفته اند، نمی شود.

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق