اسامی اعضاء هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی(به ترتیب حروف الفبا)

1 لمیاء رستمی تبریزی استادیار
2 باقر شاملو دانشیار
3 مهدی صبوری پور استادیار
4 جعفر کوشا دانشیار
5 رجب گلدوست جویباری دانشیار
6 نسرین مهرا دانشیار
7 علیرضا میرکمالی استادیار
8 حسین میرمحمد صادقی استاد
9 امیر حسن نیازپور استادیار
10 علی صفاری استادیار