درباره

ردیف عنوان داخلی مستقيم فاكس
1 دفتر رياست دانشكده حقوق ٤٢٧٧ ٢٢٤٣١٧٦٣ ٢٢٤٣١٦٧٨
2 دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي ٤٢٨٨ ٢٢٤٣١٧٦٠ ٢٢٤٣١٧٥٩
3 دفتر مديريت گروه حقوق خصوصي   ٢٢٤٣١٧٥٧ ٢٢٤٣١٦٨١
4 دفتر مديريت گروه حقوق اسلامي 4295 ٢٢٤٣١٧٥٨  
5 دفتر مديريت گروه حقوق مالكيت فكري   ٢٢٤٣١٧٥٧  
6 دفتر مديريت گروه حقوق بين الملل ٤٢٩٦ ٢٢٤٣١٧٥٦ ٢٩٩٠٣٠٤٧
7 دفتر مديريت گروه حقوق جزاوجرمشناسي 4297 ٢٢٤٣١٧٥٥ ٢٩٩٠٣٠٤٦
8 دفتر مديريت گروه حقوق عمومي 4296 ٢٢٤٣١٧٥٦ ‌٢٩٩٠٣٠٤٧
9 دفتر مديريت گروه حقوق تجارت بين الملل 4296 22431757  
10 دفتر مديريت گروه حقوق محيط زيست 4296    
11 دفتر مديريت گروه حقوق بشر 4296    
12 رئيس آموزش 4289 ٢٢٤٣١٧٥٤  
13 ​آموزش دکتری 4292
14 آموزش کارشناسی  ارشد 4291 ٢٢٤٣١٧١١  
15  آموزش  كارشناسی 4290    
16 امتحانات 4293    
17 دفتر معاونت پژوهشي ٤٢٩٩ ٢٢٤٣١٧٦1 ٢٢٤٣١٧٦1
18 دفتر مديريت مجله تحقيقات حقوقي ٤٣٠٢ ٢٢٤٣١٧٥٩  
19 کارشناس پژوهشی ٤٣٠١    
23 کتابخانه ٤٣٠٣    
21 مدیراجرائی​ 4312 ٢٢٤٣١٧٥٣ ​​ ٢٢٤٣١٦٨٠​​
22  دبیرخانه ​​ 4311 ٢٢٤٣١٦٨٠​​  
24 سایت 4266 22431712  
25 دانش آموختگان 4262    
26 انتشارات 4261    
27 کتابفروشی 4260    
 
جهت ارتباط با مسئول وب سايت دانشكده حقوق مي توانيد با جناب آقاي مهندس حمیدرضا صمدی تماس بگيريد.
 از پيشنهاد، انتقاد و نظرات شما درجهت بهبود وب سايت دانشكده حقوق كمال استفاده بعمل خواهد آمد.
ایمیل : hr.samadi@mail.sbu.ac.ir
جهت هرگونه سوال مي توانيد با ايميل  جناب آقاي دکتر امير حسن نيازپور استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تماس بگيريد
پست الكترونيكي : nia_a_h@yahoo.com 
 جهت مشاهده پورتال  و ارتباط  با انجمن ایرانی حقوق جزا از لینک زیر استفاده نماييد.
پورتال انجمن ایرانی حقوق جزا
* پیش شماره، شماره های داخلی دانشگاه 2990 می باشد.