افراد

اساتید

« همکاران پژوهشکده علوم شناختی و مغز »​ 

 
حسین گمار، مدیر اجرائی
29905407

 
نیکو جنتی، مسئول دفتر
22431617- 25122990

 
ترانه کوهستانی، کارشناس پژوهش
29902513

رضا احمدی، کارشناس آموزش
29902511

کارشناس آزمایشگاه ها
29905408
  
​ 
​​