رویدادهای مرکزتحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی

جدیدترین اخبار مرکز

اطلاعیه کارگاه روز هفتم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز هفتم هفته حقوق بشر 1400

بازدید 30
اطلاعیه کارگاه روز ششم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز ششم هفته حقوق بشر 1400

بازدید 19
اطلاعیه کارگاه روز پنجم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز پنجم هفته حقوق بشر 1400

بازدید 10

اطلاعیه ها

اطلاعیه کارگاه روز هفتم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز هفتم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز ششم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز ششم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز پنجم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز پنجم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز چهارم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز چهارم هفته حقوق بشر 1400

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها