صفحه اصلی
کسب مقام سوم در دومین جایزه ملي آجر
  • 2675 مشاهدات

بناى آبى سروگرد اثر مشترك دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، آقاى دكتر حسين پورمهدى قائم مقامى و خانم دكتر آزاده خاكى قصر در دومین جایزه ملي آجر، مقام سوم گروه عمومى را كسب نمود.

 
احداث ساختمانی برای تحقق آخرین حلقه مدیریت آبیاری توسط آب تصفیه شده پساب یزد، خاستگاه تعریف پروژه حاضر است. در ارتباط با مناسب بصری بنا، رجوع به سابقه موضوع، طراحان را برآن داشت تا در طراحی پروژه، نقطه عزیمت آن باشد که:
بنای آبی امروز می تواند یادآور بناهای آبی دیروز باشد.
با استناد به نقش بناهای آبی، بنای آبی امروز هم می تواند در کسوت کارکرد صنعتی خود انجام وظیفه کند و هم در قامت نشانه ای شهری و آشنا با هویت زمینه، در تعامل با مردم و زندگی عرصه ای شهری از باغشهر باشد. به این ترتیب، پروژه ای که علت وجود آن؛ تکمیل فرایند تامین آب از پساب یزد و دوستدار محیط زیست است، در امتداد تصاویر ذهنی مخاطبان از بناهای آبی در شهرهای کویری در باغشهری امروزی به وجود آمد.

 

افزودن نظرات