صفحه اصلی
پژوهشگران برگزيدهء دانشکده در روز پژوهش دانشگاه در آذرماه ١٤٠٠:
  • 309 مشاهدات

چهار نفر از اعضاى هيأت علمى دانشكده معمارى و شهرسازى در آذرماه سال جارى به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه تقدير شدند:

آقای دکتر محمدحسين شریف زادگان به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت

آقای دکتر محمد تحصیلدوست به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه ارجاعات مقاله (H5)

خانم دکتر آزاده لک به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه مقاله فهرست عالی

 و آقای دکتر سيد حسين (ايرج) معینی به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه کتاب نفیس.

افزودن نظرات