صفحه اصلی
لینک اطلاع رسانی سامانه کارآموزی
  • 2622 مشاهدات

   بازگشت به نامة شمارة 3443/790/د مورخ 18/02/1400 در خصوص ارسال اسامی دانشجویان مشمول گذراندن واحد کارآموزی دانشکده معماری و شهرسازی، لینک اطلاع رسانی سامانه کارآموزی جهت استحضار ارسال می‌گردد.

آدرس لینک سامانه کارأموزی:  sbu.talentcoach.ir

لینک فیلم راهنمای دانشجویان: https://sbu.talentcoach.ir/students/guide ​​​​​​​

افزودن نظرات