کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی پس از گشایش دانشکده در مکان فعلی از سال 1348 آغاز به کار نمود. اين كتابخانه با همت مسئولین و همکاران خود با ابلاغ این دستورالعمل (در اسفند 1386) مشغول به ارائه خدمات به دانشکده با شكل جديد می‌باشد. 
 منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه مشتمل بر منابع مکتوب (کتب، نشریات و پایان نامه‌های دانشجویان) و منابع الکترونیکی می‌باشد که دانشجویان و اعضاء هیئت علمی دانشکده می‌توانند جهت آموزش و تحقیقات خود از آنها استفاده نمایند.  این آئین نامه به منظور استفادة بهینه از منابع اطلاعاتی کتابخانه و نحوة استفاده از آنها تهیه شده و کلیة استفاده کنندگان ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشندضمناً مراجعین محترم لازم است از ضوابط عمومی استفاده از کتابخانه‌هاي دانشگاه نیز مطلع باشند.