صفحه اصلی
اخذ رتبه نخست در مسابقه طراحى دفتر نظام مهندسى نوشهر
  • 723 مشاهدات

حميدرضا خوئى و فرشاد رزمگاه، اعضاى هيأت علمى دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى، در مسابقه ملى طراحى معمارى ساختمان ادارى دفاتر نمايندگى نظام مهندسى ساختمان مازندران، كه در زمستان سال ١٣٩٩ برگزار شد، رتبه نخست را اخذ كردند.

افزودن نظرات