صفحه اصلی
مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1402 و مصاحبه دکترای استعداد درخشان سال 1402
  • 23641 بازدید

داوطلبان آزمون مصاحبۀ دورۀ دکتری رشته شهرسازی و دکتری رشته معماری کلیۀ رشته / گرایشهای
معماری شامل )معماری، معماری منظر، بازسازی پس از سانحه، مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی، مطالعات
معماری ایران، ساختمان( به موارد ذیل دقت و توجه نمایند:


روز برگزاري مصاحبه :
• یک شنبه مور خ 4 / 4 / 1402 )شهرسازی - کلیه داوطلبان(
• شنبه مورخ 3 / 4 / 1402 ) معماری – داوطلبان کنکو ر(
• یک شنبه مور خ 4 / 4 / 1402 )معماری – داوطلبان استعداد درخشان(
• ساعت برگزاری : از ساعت 8 صبح الی 17 بعد از ظه ر
• محل برگزاری : دانشگاه شهید بهشتی- دانشكدۀ معماری و شهرسازی


روز تحویل مدارک :
• متقاضیان اصل کلیۀ مدارک خود را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
• محل تحویل : دانشگاه شهید بهشتی - دانشكده معماری و شهرسازی _ آموز ش

دانلود فایل
افزودن نظرات