صفحه اصلی
كسب رتبه دوم طراحی معماری در یک مسابقه ملی توسط دو عضو هيأت علمى دانشگاه شهيدبهشتى
  • 4184 بازدید

طرح پیشنهادی دو عضو هيأت علمى دانشكده معمارى و شهرسازى، دكتر فرهاد شريعت راد و دكتر كيوان جورابچى، در مسابقه ملی طراحى کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، به عنوان طرح برگزیده دوم انتخاب گردید. اين مسابقه به صورت محدود و به دعوت دانشگاه صنعتی جندی شاپور در بهار سال 1400 برگزار شد.

افزودن نظرات