گروه تاریخ معماری و مرمت ابنیه و بافت
پایه گذاری این گروه به زمان تاسیس دانشكده در سال 1339 برمی‌گردد. در آن زمان نخستین بار درس (ماده)‌های مربوط به مرمت آثار تاریخی و تاریخ هنر توسط استادانی چون دكتر خامنه‌ای و دكتر كسایی در دانشكده تدریس شد. سپس در اوایل دهۀ 1340 انستیتوی مرمت و تاریخ هنر را دكتر خامنه‌ای پایه گذاشت. گروه آموزشی مرمت و تاریخ هنر نیز به همت دكتر كسایی با حضور استادان دكتر مهرداد بصیری و دكتر پروانه موحد و دكتر برامیلا در اواسط دهۀ 1340 تاسیس شد. پس از انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی گروه با عنوان گروه تاریخ معماری و مرمت ابنیه و بافت با حضور آقایان مهندس كامبیز حاجی قاسمی و دکتر احمد اصغریان جدی و دكتر فرهاد تهرانی به صورت بخشی از گروه معماری دانشكده تشكیل شد. گروه در سال 1384 با تأسیس اولین دورۀ كاشناسی ارشد مطالعات معماری ایران در كشور رسماً استقلال یافت و در سال 1387 در دور‌ۀ كارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی دانشجو پذیرفت.
این گروه گذشته از همكاری فعالانه با گروه معماری در ادارۀ دروس مربوط به تاریخ معماری و فرهنگ و هنر ایران در دورۀ كارشناسی معماری خود در دو بخش مرمت و تاریخ معماری دو رشته دارد: كارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران و كارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی.
گروه دو بخش دارد: