Home
چاپ کتاب مفهوم شناسی خانه
  • 1486 Views

چاپ کتاب مفهوم شناسی خانه
کتاب «مفهوم شناسی خانه» تألیف آزاده آقالطیفی عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در انتشارات آذرگان در سال 1399 منتشر شد. این کتاب بر موضوع مباحث نظری در باب مفهوم خانه و تحولات آن در دوران معاصر تمرکز دارد و بر وجوه مختلف این مفهوم در حوزه های نظری و نیز دگرگونی های آن در طول زمان تمرکز کرده است.

 

Download فایل
0 Comments