Home
تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان ایرانی دارای مدارک تحصیلی خارج از کشور
  • 1128 Views

     با عنایت به نامه شماره 72452/4 مورخ 09/09/1399 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص فرایند الکترونیکی شدن دریافت استعلام تاییدیه تحصیلی مقاطع قبلی برای دانشجویان ایرانی انتقال از خارج از کشور، به پیوست لیست دانشجویان آن واحد برای اقدام به دریافت کد صحت ارسال می‌شود.
     ضروری است دانشجویان مذکور به آدرس http://portal.saorg.ir مراجعه نموده و پس از دریافت QRCode (کدصحت) نسبت به ارائه آن به واحد آموزشی مربوطه اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان ذینفع رسانده شود.

دریافت فایل استعلام خارج از کشور

دریافت فایل لیست انتقال از خارج

0 Comments