ردیف نام نام خانوادگی محل خدمت سمت شماره تماس
1 بهناز حقیقی گروه فن ساختمان کارشناس امور آموزشی گروه ساختمان 2861
2 طاهره بشنین گروه بازسازی و معماری منظر کارشناس امور آموزشی و مسئول دفتر 2855
3 محمودرضا حاج عبداله جواهری کتابخانه کتابدار 2863
4 مریم خراسانی مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران منشی گروه 2852
5 مژگان رستمی فروزنده نشریه صفه کارشناس امور پژوهشی 2843
6 رضوان زنگنه دفتر ریاست دانشکده مسئول دفتر 2880
7 محبوبه شاکری آموزش دانشکده کارشناس امور آموزشی 2881
8 سید مجتبی قریشی  سایت دانشکده کارشناس فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی 2851
9 رویا طلوعی کتابخانه مسئول کتابخانه 2863
10 زینب عبدی معاونت پژوهشی کارشناس پژوهشی 3039
11 مرجان محبی آموزش دانشکده کارشناس امور آموزشی 2881
12 وجیهه موسوی دبیرخانه رئیس دبیرخانه دانشکده 2878
13 مریم السادات میرکریمی آموزش دانشکده کارشناس امور آموزشی 2881
14 سهیلا ناهید آموزش دانشکده کارشناس مسئول امور آموزشی 3210
15 مهسا سادات میرکریمی معاونت پژوهشی کارشناس امور پژوهشی 3039
16 معصومه شهراسبی بخش دکترا کارشناس امور آموزشی گروه معماری 2871
17 مریم بابایی گروه معماری مسئول دفتر 2876
18 مهدی فرهادی نسب دبیرخانه کارمند اپراتور اداری 2872
19 رویا فرشباف مقیمی کتابخانه کتابدار 2863
20 آرین ایمانی گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای کارشناس امور آموزشی 2845
           
22 مهدی یزدانی خدماتی ـــــ 2872
23 محمد باقری خدماتی ـــــ 2845
24 حسین هاشمی خدماتی ـــــ 2871
25 احمد میر علائی خدماتی ـــــ 2872
26 صادق رفیع زاده طولش خدماتی ـــــ 2863
27 شیرزاد نصیریان خدماتی ـــــ 2872
 
2020-01-13 14_21_12-Greenshot capture form.png