گروه معماری​​​​​​

   گروه معماری، با قریب به شصت سال آموزش معماری، پرسابقه ترين مجموعۀ آموزشي دانشکدۀ معماری و شهرسازی و از قدیمی‌ترین گروه‌های آموزشی دانشگاه است. این گروه آموزشی هم عرضۀ عمده دروس «رشتۀ مهندسى معماری» در  مقطع کارشناسی را بر عهده دارد و هم متکفل دورۀ کارشناسی‌ارشد «رشتۀ معماري» است. دورۀ کارشناسی _ که رشتۀ تحصیلی کامل و تمامی است _ به نیت تربیت «معمار کارآمد» تأسیس شده است و در دورۀ تخصصی کارشناسی‌ ارشد، معمار ارشدی پرورده می شود که طرح های بزرگ معماری را مدیریت می کند و کارشناسان معماری و رشته های وابسته را هدایت می کند.
   آموزش کارگاهیِ «طراحی‌ معمارى» محور اصلی دروس در هر دو دوره است؛ به طوری که بیش از  پنجاه واحد درسی دورۀ کارشناسی و هجده واحد درسی دورۀ کارشناسی‌ارشد در کارگاه ها‌ عرضه می‌شود. در پیوندی عرضی با کارگاهها، دروس نظری به یاری دانشجو می‌آید تا با درک مفاهیم دانش‌های پیوسته و وابستۀ معماری، توان طراحی خود را ارتقاء دهد و به جامع نگری دست یابد. به علاوه، دروس نظری باب تفکر و تحقیق را باز می کنند تا زنان و‌ مردان جوانی که به این دوره پای می‌گذارند به طراحان و معمارانی بدل شوند که به طور حرفه‌ای، راه تدارک هر موضوع و طرح تازه‌ را می‌دانند. در این مسیرِ آموزشی، پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی‌ارشد آنجاست که دانشجو را با طرحها و مسائل عینی کشور روبرو می کند تا همۀ آموخته‌های او در قالب طرحی جامع آَشکار شود.