واحدهای موجود در دانشکده


1ـ مركز اسناد و تحقيقات
2ـ كتابخانه
3ـ سايت كامپيوتري

4- مرکز نوآوری دانشکده معماری و شهرسازی
5- آزمایشگاه ساخت (فب لب)
6- مرکز اسناد و تحقیقات
7- دفتر نشریه علمی پژوهشی صفه
​​​​​​​