نظریه‌پژوهی در معماری و هنر

نام: «نظريه‌پژوهی در معماری و هنر»
مدير هسته: دكتر هادی نديمی
تاريخ تصويب: 1388/3/9

اهداف:
1ـ تعميق مبانی نظری هنر و معماری در فضای علمی كشور و تلاش در ايجاد خودباوری سازنده و حقيق در توليد نظريه‌های بنيادی و كاربردی در معماری و هنر
2ـ غنا بخشيدن به فضای علمی رشته‌های معماری و هنر در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی
3ـ يافتن بنيادهای نظری معماری و هنر در منابع فرهنگی و دينی و بومی ايران
4ـ تهيه بانک اطلاعات در زمينه نظريه‌های طرح‌شده در تاريخ انديشه معماری و هنر

http://archtheory.sbu.ac.ir