نظریه پژوهی در معماری و هنر
​​​​​​​

نام: «نظريه پژوهي در معماري و هنر»
مدير هسته: دكتر هادي نديمي
تاريخ تصويب: 9/3/1388

اهداف:
1ـ تعميق مباني نظري هنر و معماري در فضاي علمي كشور و تلاش در ايجاد خودباوري سازنده و حقيق در توليد نظريه‌هاي بنيادي و كاربردي در معماري و هنر
2ـ غنا بخشيدن به فضاي علمي رشته‌هاي معماري و هنر در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي
3ـ يافتن بنيادهاي نظري معماري و هنر در منابع فرهنگي و ديني و بومي ايران
4ـ تهيه بانك اطلاعات در زمينه نظريه‌هاي طرح شده در تاريخ انديشه معماري و هنر

http://archtheory.sbu.ac.ir