نشریات دیجیتال
​​​​​​​

​​​​​​​ایده انتشار یک کتاب سال برای دانشکده معماری و شهرسازی در اواسط دهه ۹۰ مطرح شد. این نشریه در ابتدا قرار بود نمونه هایی از کارهای کارگاه های طراحی معماری دانشکده را منتشر نماید و عمدتاً مخاطب بین المللی را هدف بگیرد. ولی بعداً نشریه به سمت پوشش دادن سایر کارهای خلاقه و نهایتاً تمامی کارهای انجام شده در دانشکده حرکت کرده و می کند. قالب انگلیسی اولیه نیز بعد از مدتی به قالب دوزبانه تغییر کرد تا دسترسی مخاطبان داخلی به محتوای آن راحت تر شود. کمبودهای پیش بینی نشدۀ منابع نظم سالانۀ اولیۀ کتاب سال را به سوی دو- یا سه-سالنامه برده است: مشکلی که دست اندرکاران در تلاشند در اسرع وقت به آن بپردازند. قالب انتشار کتاب الکترونیکی می باشد و به طور رایگان از درگاه دانشگاه در دسترس است
کتاب سال دانشکده معماری و شهرسازی
​​​​​​​دریافت​​
Responsive Image
کتاب سال دانشکده معماری و شهرسازی
​​​​​​​​​​​​​دریافت​​​​​​​​​​​​
Responsive Image
کتاب سال دانشکده معماری و شهرسازی
دریافت
​​​​​​​
Responsive Image