منظر و طراحی بوم گرا
​​​​​​​

نام: «منظر و طراحی بوم گرا»
مدير هسته: دکتر سید حسن تقوایی
تاريخ تصويب: 17/7/1392

اهداف:
الف: ایجاد مرکزی برای تشریک مساعی پژوهشگرانی که محیط و منظر (اعم از طبیعی و مصنوع) و «بوم» را در مراتب و اشکال مختلف، موضوع تحقیق خود قرار می‌دهند.
ب: شناخت جغرافیایی موضوعی بوم شناسی و مباحث پشتیبان در تحلیل بوم و منظر.
ج: تدوین سرفصل و طرح موضوعات پژوهش‌های بنیادین منظر و ایجاد بستر و شبکه پژوهشی با متخصصین.
د: تربیت پژوهشگران جوان در موضوعات مربوط.
هـ: انتقال دستاوردها، ظرفیت سازی و کشف جامعه هدف با برگزاری سمینارها و کارگاه‌های تخصصی.