معماری و شهرسازی ایران دوره قاجار
​​​​​​​

نام: «معماری و شهرسازی ايران دوره قاجار»
مدير هسته: مهندس کامبيز حاجی قاسمی
تاريخ تصويب: 1388/2/8

اهداف:
الف: شناخت شهر شامل

 1. خصوصيات شهرهای مهم
 2. بررسی تغيير و تحولات شهری و شهرسازی
 3.  بررسی ساختار شهر و اجزا و عناصر آن


ب: بررسی معماری شامل

 1. بررسی تحولات معماری
 2. تفاوت‌ها و تشابه‌ها با معماری دوره‌های قبل
 3. بررسی انواع بناها و خصوصيات معماری هر يک از آن‌ها
 4. ويژگی‌های طراحی معماری (ترکيب و انتظام فضايی، اندازه‌‌ها و تناسبات)
 5. معرفی برخی مجموعه‌ها و بناهای شاخص
 6. معرفی تزئينات و هنرهای وابسته به معماری، تاثير آنها بر فضاها، ابداعات جديد در اين زمينه
 7. معرفی مصالح مورد استفاده و بررسی فن ساختمان
 8. مطالعه کيفيت‌های برجسته فضا سازی و معماری


ج: زندگی و معماری شامل

 1. معماری و حوزه‌های زندگی، اقسام فعاليت‌ها و نسبت آنها با معماری
 2. ذهنيت درباره معماری و ذوق معمارانه
 3. حمايت و بانيگری
 4. پديد‌آورندگان و هنرمندان

د: نگاه به ميراث فرهنگی در عصر قاجار (چگونگی رفتار با ميراث گذشته) شامل

 1. مبانی و زمينه‌های شکل‌گيری
 2. تجارب و شيوه‌ها

هـ: شناسايی و گردآوری منابع و مراجع شامل

 

 1. تدوين و تهيه کتابشناسی موضوعی
 2. ايجاد بانک اطلاعاتی کامپيوتری اطلاعات بناها و شهرها: نگاهی به تاريخ، فرهنگ و جامعه شامل
 • تاريخ و حوزه جغرافيايی قلمرو و تغيير و تحولات آن
 •  جامعه، اقتصاد و سياست
 •  حکمت و انديشه