معماری روستایی
​​​​​​​

نام هسته: معماری روستايی
مدير: اكبر زرگــر
تاريخ تصويب: 1387/4/19

اهداف:
1ـ شناخت ارزش‌های معماری بومی روستايی در جهت ارتقای دانش متخصصين
2ـ تحقيق در زمينه تكنولوژی مناسب برای ساخت و ساز و فعاليت‌های عمران روستايی و تامين مسكن برای روستائيان
3ـ شناخت و معرفی ويژگی‌های مصالح بومی روستايی و قابليت‌های آن‌ها
4ـ روش‌های ارتقای كيفيت و تقويت مصالح بومی برای ساخت و ساز و مقاوم‌سازی بناهای بار ارزش روستايی
5ـ آموزش نيروهای متخصص عمران و ساخت و ساز روستايی از طريق برگزاری دوره‌های كوتاه‌مدت با مشاركت بخش خصوصی و نهادهای دولتی