معماری روستایی
​​​​​​​

نام هسته: معماري روستايي
مدير: اكبر زرگــر
تاريخ تصويب: 19/4/1387

اهداف:
1ـ شناخت ارزش‌هاي معماري بومي روستايي در جهت ارتقاء دانش متخصصين
2ـ تحقيق در زمينه تكنولوژي مناسب براي ساخت و ساز و فعاليت‌هاي عمران روستايي و تأمين مسكن براي روستائيان
3ـ شناخت و معرفي ويژگي‌هاي مصالح بومي روستايي و قابليت‌هاي آنها
4ـ روش‌هاي ارتقاء كيفيت و تقويت مصالح بومي براي ساخت و ساز و مقاوم سازي بناهاي بار ارزش روستايي
5ـ آموزش نيروهاي متخصص عمران و ساخت و ساز روستايي از طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت با مشاركت بخش خصوصي و نهادهاي دولتي