فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها- دانشکده معماری و شهرسازی
راهنمای فرایند پایان‌نامه

برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد دوره مدیریت پروژه و ساخت/ فناوری معماری/ معماری و انرژی

  شیوه‌نامه حاضر به‌منظور آگاهی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دوره مدیریت پروژه و ساخت از مراحل انتخاب و تائید  موضوع پایا‌‌ن‌نامه، به‌تصویب رساندن پروپزال، تهیه گزارش  پایان‌نامه، کم و کیف مدارک معرفی، نحوه تحویل مدارک، دفاع و ارزشیابی آن تهیه شده است.