فرم ها و آیین نامه ها- دانشکده معماری و شهرسازی
​​​​​​​
راهنمای فرایند پایان نامه

برای دانشجویان کارشناسی ارشد دوره مدیریت پروژه و ساخت/ فناوری معماری/ معماری و انرژی

  شیوه نامه حاضر به منظور آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد دوره مدیریت پروژه و ساخت از مراحل انتخاب و تائید  موضوع پایان نامه، به تصویب رساندن پروپزال، تهیه گزارش  پایان نامه، کم و کیف مدارک معرفی، نحوه تحویل مدارک، دفاع و ارزشیابی آن تهیه شده است.
​​​​​​​