سیستم های هوشمند در مهندسی معماری
​​​​​​​

نام: «سیستمهای هوشمند در مهندسی معماری»
مدير هسته: دکتر شهرام پوردیهیمی
تاريخ تصويب: 18/3/1390

اهداف:

​برنامه  های هسته پژوهشی «سیستمهای هوشمند در مهندسی معماری» عبارتست از :
1ـ تحقیق و تمرکز بر روی موضوعات علمی خاص و مهم در حوزه های معماری به شکل عام و حوزه های اقلیم، انرژی و سازه به  صورت خاص.
2ـ ارائه آزمایش و ساخت نمونه هایی در مقیاس واقعی.
3ـ آموزش و  برگزاری دوره های مختلف زمینه های هوشمندی در محیط های مسکونی.