سیستم‌های هوشمند در مهندسی معماری

نام: «سیستم‌های هوشمند در مهندسی معماری»
مدير هسته: دکتر شهرام پوردیهیمی
تاريخ تصويب: 1390/3/18
اهداف:

​برنامه‌های هسته پژوهشی «سیستم‌های هوشمند در مهندسی معماری» عبارتست از:

  1. تحقیق و تمرکز بر‌روی موضوعات علمی خاص و مهم در حوزه‌های معماری به‌شکل عام و حوزه‌های اقلیم، انرژی و سازه به‌صورت خاص
  2. ارائه آزمایش و ساخت نمونه‌هایی در مقیاس واقعی
  3. آموزش و  برگزاری دوره‌های مختلف زمینه‌های هوشمندی در محیط‌های مسکونی