رشته های تحصیلی


  • این دانشکده دارای 5 گروه علمی است:
ـ  گروه معماری با دورۀ کارشناسی ارشد معماری
- گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای با دوره­های کارشناسی ارشد طراحی شهری _ کارشناسی ارشد برنامه­ریزی منطقه­ای و شهری
- گروه معماری منظر و بازسازی با دوره های کارشناسی ارشد معماری منظر کارشناسی ارشد سوانح و بازسازی
 - گروه ساختمان با دوره­های کارشناسی ارشد علوم ساختمان _ کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت _ کارشناسی ارشد فناوری معماری
- گروه مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری و مرمت ایران با دوره­های کارشناسی ارشد مطالعات معماری _ کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافت
  • دوره دکتری:
  • دکترای معماری
  • دکترای شهرسازی با گرایشهای طراحی شهری _  برنامه­ریزی شهری و  منطقه­ای