دفتر فنی آموزش و پژوهش
​​​​​​​

در سال 1360 و همزمان با جنگ تحميلي، دفتر فني، آموزشي و پژوهشي دانشكدة معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي به منظور مشاركت در بازسازي ويراني هاي جنگ تحميلي تشكيل شد. به منظور ارائة خدمات مشاوره‌اي و اجرايي كيفي به سازمان‌ها و نهادهاي اجرايي مرتبط با رشته معماري و شهرسازي اين دفتر مشغول فعاليت‌هاي تحقيقاتي و مشاوره‌اي بوده، و ده‌ها پروژة تحقيقاتي و اجرايي را با همكاري اساتيد و دانشجويان دانشكده تكميل نموده است.

عناوين برخي از پروژه‌هاي تحقيقاتي كه اين دفتر تهيه كرده بصورت ذيل مي‌باشد:
1ـ تدوين ضوابط مكانيابي و طراحي مسجد
2ـ بررسي عناصر و عوامل مؤثر در شكل گيري سيماي شهرها
3ـ الگوسازي مدارس ابتدايي و راهنمايي در دو اقليم گرم و مرطوب و سرد
4ـ بررسي تجربه‌هاي جبران خسارت زلزله گيلان و زنجان
5ـ مطالعه ساماندهي كالبدي دانشگاهها و افزايش بهره‌وري از فضاها
6ـ بررسي تجربه‌هاي جبران خسارت در كشورهاي سانحه‌خيز جهان
7ـ تعيين و تدوين الگوي فرآيند تصميم گيري در خصوص دفاع غير عامل ساختمانهاي صنعتي و نظامي سازمان صنايع دفاع
8ـ بهسازي بافت با ارزش روستاي امامزاده ابراهيم(ع) شهرستان شفت گيلان
9ـ تهيه منوگرافي باشگاه فرهنگي تفريحي شركت نفت ايران (باشگاه الهيه)
10ـ طرح جامع راهبردي شهرك تحقيقاتي دانشگاه شهيد بهشتي واقع در اراضي آبسرد شهرستان دماوند