• انجمن علمی دانشجویی مدیریت پروژه:
آدرس صفحات مجازی انجمن علمی دانشجویی مدیریت پروژه:


Telegram: https://t.me/anjomanelmibeheshti


از جمله فعالیت‌های این انجمن، برگزاری دوره‌های آموزشی به‌شرح زیر‌است:
1. دوره آموزشی رویت پیشرفته ونیویس ورک برای مقدمات BIM و همایش. نیمه دوم 1397
2. دوره آموزشی مدلسازی و مدیریت اطلاعات ساختمان برای مدیران پروژه
3. سرفصل‌ها: آشنایی با نرم‌افزار رویت(دو جلسه)،آشنایی نرم‌افزار نیویس ورک(4 جلسه)،معرفی استانداردهای بیم (2 جلسه)،پیاده‌سازی بیم(1 جلسه)،مدرس دوره: مهندس سجاد جعفریان
4. دوره آموزشی کارشناس ایمنی ساختمان با‌همکاری سازمان فنی حرفه ای و ارائه مدرک و در بهمن 97 با‌استقبال دانشجویان مدیریت پروژه و ساخت و دیگر گرایش‌ها از جمله انرژی،فن‌آوری و معماری و معماری منظر و بازسازی برگزار و با‌موفقیت به‌اتمام رسید. دوره آموزشی PRINCE 2 که مقدمات و هماهنگی‌های آن انجام پذیرفت در نهایت توسط مدرس دوره لغو گردید. در حال حاضر انجمن وضعیت پویایی ندارد.