•    انجمن علمی دانشجویی سوانح و بازسازی:

 

Mail: reconstruction.sbu@gmail.com

از جمله فعالیت‌های این انجمن به شرح زیر است:
1.    برگزاری سلسله نشستهای تخصصی راهکارهای ورود و بکارگیری تفکر BIM در بازسازی پس از سانحه
2.    برگزاری دورههای نرمافزاری GIS در معماری و شهرسازی
3.    برگزاری نشست "تاملاتی در اسکان مرحلهی گذار- تجارب زلزله سرپلذهاب و ازگله" با حضور دکتر زرگر، دکتر متکی، دکتر رئیسی
4.    برگزاری کارگاه مشترک تحت عنوان "آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه و MSP"
5.    برگزاری نشست "مستندسازی اسکان پس از سانحه" با حضور آقای افشین والی نژاد
6.    برگزاری نشست "بازتوانی روانی یا بازسازی کالبدی" با حضور دکتر زرگر، دکتر پیران، دکتر فلاحی، مهندس جودی، دکتر مظاهری، دکتر متکی
7.    فراخوان طراحی لوگوی انجمن علمی بازسازی پس از سانحه
8.    کسب مقام سوم در بخش فعالیت خلاقانه در یازدهمین جشنواره ملی حرکت
9.    طراحی و ساخت سرپناه موقت برای اجرا در استان کرمانشاه پس از زلزله
10.    برگزاری دورهی HSE ساختمان به صورت مشترک
11.    برگزاری دورههای برپایی سرپناههای اضطراری
12.    کمک به برگزاری دوره‌های هلال احمر در خصوص برپایی سرپناه اضطراری 
13.    شرکت در جشنواره حرکت و ارائه الگوهای سامانه فرماندهی ICS برای دانشگاه و برخی شرکت‌های حقوقی
14.    برگزاری سمینارهای مختلف 
15.    گروه تلگرامی آَشیانه که اطلاعات مرتبط با رشته در آن گذاشته می‌شود.