انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه
​​​​​​​

انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه تشکلی سیاسی فرهنگی است که زیر مجموعۀ انجمن کل با همین نام در دانشگاه قراردارد. انجمن فضایی بالفعل برای گرد هم‌ آمدن دانشجویان دانشکده در خلال فعالیت های متفاوت درسی در قالب‌های مختلف است. فضای انجمن همواره برای فعالیت های هنری و فرهنگی منعطف بوده است. فعالیت های انجمن در دانشکدۀ معماری منجر به ارتقاء فضای دانشکده به محیطی برای گفتگو، تعامل، کار گروهی و به اشتراک گذاشتن آموزه‌های درسی می‌شود.

Responsive Image