ارتباط با دانشکده

نام

نام خانوادگی

تلفن

سمت

1

صفیه

اسکندری

2861 2990

مسئول گروه ساختمان

2

علی

امینی

3

آرین

ایمانی

2845 2990

گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای

4

مریم

بابایی

2876 2990

مسئول گروه معماری

5

طاهره

بشنین

2864 2990

مسئول گروه معماری منظر و بازسازی

6

محمود

جواهری

2863 2990

کتابدار

7

بهناز

حقیقی

2881 2990

کارشناس آموزش

8

مریم

خراسانی

2852 2990

مسئول مرکز مطالعات معماری و مرمت

9

مژگان

رستمی فروزنده

2843 2990

کارشناس نشریه صفه

10

رضوان

زنگنه

2880 2990

مسئول دفتر ریاست

11

محبوبه

شاکری

2810 2990

کارشناس پژوهشی

12

معصومه

شهراسبی

2871 2990

مسئول گروه دکتری

13

یوسف

فراهانی

2874 2990

کارشناس دبیرخانه

14

مهدی

فرهادی نسب

2872 2990

کارشناس دبیرخانه

15

 مجتبی

قریشی

2851 2990

کارشناس فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی

16

رؤیا

طلوعی

2863 2990

کتابدار

17

زینب

عبدی

3039 2990

کارشناس آموزش

18

مرجان

محبی

2881 2990

کارشناس آموزش

19

وجیهه

موسوی

2878 2990

رئیس دبیرخانه

20

لیلا

موسی‌نژاد

1634 2243

کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات

21

مریم‌سادات

میرکریمی

2881 2990

کارشناس آموزش

22

مهساسادات

میرکریمی

2862 2990

کارشناس پژوهش

23

سهیلا

ناهید

3039 2990

رئیس آموزش

24

محمد

باقری

2845 2990

خدماتی

25

صادق

رفیع‌زاده طولش

2863 2990

خدماتی

26

مصطفی

فلاح بیناکار

2872 2990

خدماتی

27

سید احمد

میرعلائی

2872 2990

خدماتی

28

شیرزاد

نصیریان

2872 2990

خدماتی

29

سیدحسین

هاشمی

2871 2990

خدماتی

30

مهدی

یزدانی

2872 2990

خدماتی