•    انجمن علمى دانشجویی مرمت بناها و بافت‌هاى تاریخی:

 

 از جمله فعالیت‌های این انجمن، برگزاری نشست‌هایی به شرح زیر‌است:
1.    حرفه آبادگری بناهای تاریخی، مهندس کیارش اقتصادی
2.    به‌کارگیری فناوری نانو در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، دکتر مهدی سریع‌کار
3.    تجرب مرمت خانه سروش یزد، دکتر سید‌مصطفی صالحی
4.    تحلیل کاربندی چهارسوی کلاهدوزان تبریز، مهندس سینا فرامرزی
5.    تقدیر از یک‌عمر فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی دکتر فرهاد تهرانی، دکتر فرهاد تهرانی
6.    بررسی تجارب مرمت و احیا باغ‌شهر تاریخی نطنز، مهندس ناصر مشهدی‌زاده
7.    سمینار بررسی تجارب مرمت مسجد مناره ارومیه، دکتر عباس‌زاده و دکتر عقلمند
8.    مروری بر تجربه مرمت خانه امیری مشهد، مهندس هومن اسدی، مهندس هدایت گواهی
9.    در‌باب میراث گنبد قابوس، دکتر عبدالمجید نورتقانی
10.    بررسی تجربه مرمت و احیای عمارت دیوانخانه کریمخانی شیراز، مهندس اکبر تقی‌زاده اصل
11.    مروری بر‌تجربه مرمت مسجد و مدرسه حکیم هاشمی تهران، مهندس محمود نیکدست 
12.    بررسی تجارب مرمت و احیای باغ‌شهر نیاسر، مهندس ناصر مشهدی‌زاده دهاقانی
13.    مجموعه سیمنارها و کارگاه‌ها به مناسبت هفته میراث فرهنگی